Kövess minket!

Médiapiac

Véget ér a torrentezés aranykora? Mit hoz a GDPR?

Az Európai Unió mindig is következetesen védte a magánemberek adatait, így ahhoz sem járult hozzá, hogy a fáljcserélők, torrentezők IP-címeit kiadják, és azok alapján a szerzői jogokat megsértő egyéneket beazonosítsák. Az új adatvédelmi szabályozás, a GDPR viszont ebben is hoz némi változást. Kérdés, mit lépnek az egyes tagállamok. Mezei Péter írása.

 

A cikk rövidebb változata a Médiapiac 2018/1-2. számában jelent meg. Ugyanakkor a szerző, Mezei Péter előadta a lapunk által szervezett február 21-i Megoldókulcs nevű konferencián is.

 

A szerzői jog hagyományos célja egy kiegyensúlyozott rendszer kialakítása egy sokszereplős, sok érdek szerint alakuló, és napjainkban minden korábbinál változékonyabb fogyasztói társadalomban. Ez elsődlegesen azt jelenti, hogy a szerzői jogi szabályozásnak meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt egyrészt a kreatív tartalmakat megalkotó, illetve azok megalkotásában szerepet vállaló szerzői és kapcsolódó jogi jogosultak, másrészt velük szemben a társadalom minden más tagjának, különösen a felhasználóknak a magánérdekei és számtalan szervezet (adott esetben az állam) közérdekei között.

A korábbi, a szerzőknek kedvező, teljes mértékben monopol rendszer ma már nem fogadható el. (A szerzői jogok kizárólagosak, de nem korlátlanok.) Ám az is egyértelmű, hogy a mérleg nyelvének bizonyos mértékig el kell billennie a jogosultak irányába, hiszen a kreatív alkotó munkát ők végzik, és a megszülető alkotásokhoz szükséges befektetéseket is ők fedezik.

Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy a jogrendszer fejlődése folyamatos, és számos olyan új joganyag lát napvilágot, amelyek a magánszemélyek érdekeit hivatottak addig nem látott módokon védeni. Ilyennek tekinthető többek között a harmadik generációs alapjogok körébe sorolható adatvédelem is. Ennek a célja, hogy a 21. század adatközpontú világában megfelelő oltalmat nyújtson a magánszemélyeknek azzal szemben, hogy a vonatkozásukban releváns információkkal azok rendeltetésétől eltérő célokra, de mindenképpen a magánszemély hátrányára vissza lehessen élni.

Az internetes világ térnyerése – közhelyszerűen – soha nem látott kihívásokat keletkeztet. Különösen fontos, hogy a digitális alkalmazások és szolgáltatások a tartalomfogyasztást olyan kényelmi funkciók mellett teszik lehetővé, amelyek nem minden esetben illeszthetők be a hatályos szerzői jog keretei közé. (Tekintsünk el attól, hogy kényelmi funkcióként tekintünk az ingyenes tartalomfogyasztásra.)

Ilyen kényelmi funkció például az audiovizuális tartalmak időben eltolt visszanézhetősége, bármely tartalomhoz való konstans hozzáférés, a nagy felbontású/jó minőségű verziók, illetve a linkelés révén a keresett anyag azonnali elérése, avagy épp az anonim műélvezet lehetősége. Az ilyen és számos más kényelmi funkciónak is köszönhetően a jogviták száma a digitális szerzői jog világában hatványozott tempóban nő. A jelek szerint ugyanakkor ebből a harcból nem minden esetben kerülnek ki győztesen a szerzői jogosultak.

Szükségképpen felmerül a kérdés: jó-e ez így? Ennél precízebben: mit lehet tenni, hogy a szerzői jog elérje az eredeti célkitűzését, ugyanakkor továbbra is érvényesüljenek az újonnan megjelenő, a szerzői joggal adott esetben konfrontálódó érdekek? Más szóval: az internet korában is megmaradjon a jogosultak anyagi és erkölcsi megbecsülése, viszont a magánszemélyek az interneten legalább annyira szabadon élhessék életüket, mint teszik azt az analóg világban?

E dilemma egyik kiváló példájaként szolgálhat a szerzői jogok és az adatvédelmi előírások ütközése. E vonatkozásban figyelmet érdemel az 1999 óta világhódító P2P fájlcseréléssel kapcsolatban az Európai Unió Bíróságának számos előzetes döntése, amelyek a magánszemély felhasználók „adatainak” a kezelésére és kiadására vonatkozó uniós joganyagot tárgyalták.

A Promusicae v. Telefónica ügyben (C-275/06) a hangfelvételek előállítóinak közös jogkezelését végző spanyol Promusicae perelte be a spanyol Telefónica internethozzáférés-szolgáltatót, mivel utóbbi nem volt hajlandó a közös jogkezelő kérésére és részére kiadni az előfizetői azonosítására alkalmas személyes adatokat. Az uniós bíróság elutasította a Promusicae igényét. Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 2002/58/EK irányelv 5. cikk (1) bekezdése előírja a tagállamoknak, hogy nemzeti jogszabályaik révén biztosítsák a nyilvános hírközlő hálózatok és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások segítségével történő közlések és az azokra vonatkozó forgalmi adatok titkosságát.

Ugyanezen irányelv kivételek beiktatását is lehetővé teszi, „ha az ilyen jellegű korlátozás – a 95/46/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint – egy demokratikus társadalomban szükséges, megfelelő és arányos intézkedésnek minősül a nemzetbiztonság (vagyis az állam biztonsága), a nemzetvédelem és a közbiztonság védelme érdekében, valamint a bűncselekmények, illetve az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan használata megelőzésének, kivizsgálásának, felderítésének és üldözésének a biztosítása érdekében”.

A személyes adatok titkosságának a feloldására tehát az irányelv rendkívül súlyos, alapvetően közjogi indokokkal kivételek beiktatását teszi lehetővé a tagállamoknak. Ezek indokok egyike sem állítható azonban automatikusan párhuzamba a fájlcseréléssel megvalósított szerzői jogsértésekkel. (Értelemszerű, hogy aki üzletszerűen biztosítja a jogvédett tartalmakat a végfelhasználóknak, más megítélés alá esik, hiszen a magatartása büntetőjogilag tényállásszerű, és ebben az esetben az adatok kiadása már megengedett.)

Mindezt a Bíróság később – az LSG v. Tele2 (C-557/07) és a Bonnier Audio v. Perfect Communication Sweden (C-461/10) ügyekben – azzal egészítette ki, hogy az uniós joganyag nem zárja ki azt, hogy a tagállamok az adatok titkosságának főszabálya alól a polgári eljárásokra nézve is kivételt iktassanak nemzeti jogukba.

Más szóval az Európai Bíróság szerint nem ütközik az uniós jogba a személyes adatok kiadása harmadik személyek részére szerzői jogi perek indítása céljából, amennyiben az adott tagállam ezt kifejezetten lehetővé tette.

 

Az ítéletek meghozatalakor ez mindössze Ausztriát és Svédországot jelentette. Ennek az adatszolgáltatásnak ugyanakkor előfeltétele, hogy a tagállamok biztosítsák a különböző alapjogok közötti megfelelő egyensúlyt, és ne sértsék az arányosság uniós elvét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szerzői jogosultnak valószínűsítenie kell a magánszemély által megvalósított magatartás jogellenességét, valamint az internethozzáférés-szolgáltató még ilyenkor sem adhatja ki a fájlcserélő magánszemélyre vonatkozó valamennyi személyes adatot, csak azokat, amelyek az eljárás beindításához elengedhetetlenül szükségesek.

A fentieken túl további figyelmet érdemel a Scarlet Extended v. Sabam ügyben (C-70/10) hozott uniós bírósági döntés, amelynek 51. pontja világossá tette, hogy a felhasználók IP címei is védett személyes adatok, amelyek a végfelhasználó azonosítására alkalmasak. A Bíróság szerint „nem vitatott ugyanis egyrészt az, hogy a vitatott szűrőrendszer létrehozására vonatkozó meghagyás minden tartalom rendszerszerű elemzését, valamint azon felhasználók IP‑címének összegyűjtését és azonosítását vonná maga után, akik a jogellenes tartalmat a hálózatra küldték; e címek pedig védett személyes adatok, hiszen lehetővé teszik az említett felhasználók pontos azonosítását.” Ebből a konkrét ügyben pedig az következett, hogy az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelvben foglalt általános nyomon követés tilalmának elvét követve nem megengedett az előfizetők IP címeinek általános logolása és bírósági végzés nélküli rendelkezésre bocsátása.

Térjünk ugyanakkor vissza még egyszer a Scarlet Extended ügyből idézett mondathoz. Elhelyezésre került benne egy konkrét jogszabályhely [a 95/46/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése], ami az azóta hatályon kívül helyezett adatvédelmi irányelvben megfogalmazott jogok és kötelezettségek alóli mentességeket és korlátozásokat takarja. Az ebben a bekezdésben található esetkörök némileg bővebben kört fedtek le, de a hasonlóság látványos a fent említett 2002/58/EK irányelvben írtakkal.

Ezt az irányelvet ugyanakkor hatályon kívül helyezte a hamarosan hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (avagy közismertebb angol „nevén” a GDPR). A GDPR vonatkozó szakasza egy nagyon fontos előírással bővült. Eszerint az adatkezeléssel érintett személyek jogait a tagállamok „polgári jogi követelések érvényesítése” céljából is korlátozhatják jogszabályi úton [vö. 23. cikk (1) bekezdés j) pont]. Bár az uniós jogban a rendeletek közvetlenül alkalmazandók, az említett cikk megfogalmazásából kitűnik, hogy a korlátozás bevezetése külön előírás esetén fogadható csak el. Szakítva tehát a korábbi irányelv előírásával, első pillantásra úgy tűnhetne, hogy hamarosan lehetővé válik a fájlcserélő magánszemélyek adatainak a kiadását megengedő tagállami szabályozás.

A GDPR ugyanakkor egy záró rendelkezésében [95. cikk (Kapcsolat a 2002/58/EK irányelvvel)] maga veti el ennek a lehetőségét. E szerint ugyanis „e rendelet nem ró további kötelezettségeket a természetes vagy jogi személyekre az Unión belüli nyilvános hírközlési hálózatokon keresztül történő nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok tekintetében azon kérdésekkel kapcsolatban, amelyek vonatkozásában ők a 2002/58/EK irányelvben megállapított, azonos célkitűzésekkel bíró különös kötelezettségek hatálya alá tartoznak.”

A megfogalmazásból világossá válhat, hogy a 2002/58/EK irányelv speciális jognak minősül a GDPR általános rendelkezéseihez viszonyítva. Ez pedig azt jelenti, hogy az irányelvben meghatározott, speciális esetekben továbbra sem a GDPR – szélesebbre szabott – előírásai tekinthetők irányadónak.

Összefoglalva mindez azt jelenti, hogy a Promusicae, LSG, Bonnier és Sabam ügyekben kimunkált uniós bírósági joggyakorlat változatlanul alkalmazandó marad. Így a fájlcserélő magánszemélyek adatainak és az azonosításukra alkalmas IP címeknek a kiadására csak abban az esetben kötelesek bírósági végzés nélkül az internethozzáférés-szolgáltatók, amennyiben ezt a tagállami joganyag lehetővé teszi. Ilyen adatkiadási kötelezettséget az osztrák és svéd nemzeti jog kivételével másik uniós tagállamban, így Magyarországon sem vezettek még be.

A szerző a Szegedi Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának habilitált docense, nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese.

 

A cikk az Observer Budapest Médiafigyelő Kft. támogatásával készült.

Médiapiac

Eladó a brit Telegraph-lapcsoport

Eladó az egyik legbefolyásosabb brit lapcsoport, a Telegraph Media Group, miután jelenlegi tulajdonosát, a B.UK nevű holdingot a cég legnagyobb hitelezője, a Lloyds bankkonglomerátum csődgondnokság alá helyezte.

Közzétéve:

Flickr

A B.UK lapportfoliója, amelynek legfőbb tagja a The Daily Telegraph és a The Sunday Telegraph, a két legnagyobb konzervatív brit napi-, illetve vasárnapi lap, valamint a The Spectator magazin, 2004 óta a Barclay család kezében van.

Sir David és Sir Frederick Barclay milliárdos testvérpár annak idején adósságátvállalással együtt 729,5 millió fontért (313 milliárd forint) vette meg a Telegraph-lapcsoportot.

Ez a legnagyobb összeg, amelyet brit lapkiadó vállalatért valaha kifizettek.

A portfolió korábban a brit-amerikai-kanadai Hollinger International tulajdonában volt. A kiadói csoport azonban – miután egykori elnöke, Lord Conrad Black ellen pénzügyi visszaélések gyanúja merült fel – 2003 novemberben piacra dobta a brit érdekeltséget, amelyet a Barclay testvérek vásároltak meg.
Sir David Barclay két éve elhunyt, és azóta fia, Aidan Barclay vezeti a médiaüzletágat a B.UK holding tulajdonában lévő Press Acquisitions nevű vállalaton keresztül.

A cég azonban elemzők becslése szerint félmilliárd fonttal tartozik a Lloyds bankcsoportnak, amely a szerdán bejelentett csődeljárás nyomán – a BBC brit közszolgálati médiatársaság értesülése szerint – várhatóan ellenőrzése alá veszi a B.UK-t, így gyakorlatilag a Telegraph-portfolió átmeneti tulajdonosává válhat a holdingcég értékesítéséig.

A Barclay család szóvivője a BBC beszámolója szerint szerdán közölte, hogy a Lloyds bankkal szemben fennálló tartozás ügye “semmiféle módon nem érinti” a Telegraph Media Group pénzügyi stabilitását, az újságportfolió “rendkívül jól teljesít”.

Az 1855-ben alapított The Daily Telegraph és 1961 óta megjelenő vasárnapi testvérlapja, a The Sunday Telegraph hagyományosan a jelenleg kormányzó brit Konzervatív Párt támogatója.

A portfolió hetilapja, az 1828-ban alapított, szintén konzervatív irányultságú The Spectator a világ legrégebbi, jelenleg is megjelenő heti magazinja.

Borítókép: Az egykori Daily Telegraph Building, más néven Peterborough House, egy 1928-ban épült Art Deco irodaház, egyiptomi díszítéssel és monumentális oszlopos homlokzattal, a londoni Fleet Streeten

Tovább olvasom

Médiapiac

Az Apple TV+ tartalmait vizsgálta a médiatanács

A helytelen korhatár-besoroláson túl a korhatár-minősítés sem volt jól látható helyen feltüntetve az Apple TV+ műsorkínálatot tartalmazó felületén – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.

Közzétéve:

Apple TV+

Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy az Apple TV+ streamingszolgáltatáson elérhető médiatartalmak elemzése során a Cherry: Az elveszett ártatlanság című film korhatár-besorolása bizonyult jogsértőnek.

A közlemény szerint

a filmben ábrázolt témák (droghasználat, erőszak) meghaladták a “16 éven aluliak számára nem ajánlott”, azaz a IV. korhatári kategóriában még elfogadható szintet.

Jelezték: ha a médiaszolgáltató magyar joghatóság alá tartozna, a film 18 éven aluliak számára nem ajánlottnak, azaz V. korhatári kategóriába tartozónak minősülne.

A hatályos szabályozás szerint a streamingszolgáltatóknak a szolgáltatás műsorkínálatát tartalmazó felületén a korhatári minősítést jól láható módon fel kell tüntetniük, azonban ez az Apple TV+ felhasználói felületén nem teljesült – írták.

Mivel az Apple TV+ szolgáltatója Írországban bejegyzett társaság, a médiatanács a felmerült jogsértésekről értesíti a Broadcasting Authority of Ireland (BAI) társhatóságot, és kéri a szükséges intézkedések megtételét.

Közölték azt is, hogy bejelentés alapján vizsgálta a médiatanács az Epic Drama csatornán április 25-én sugárzott “Agatha Christie Marple sorozata” 4. évadának 1. epizódját.

A szolgáltató a kora esti műsorsávban (17.55 órai kezdettel), korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető minősítéssel tette közzé az epizódot.

A hatósági vizsgálat megállapította, hogy a műsorszámot a szexualitás bemutatása miatt a szolgáltatónak “16 éven aluliak számára nem ajánlott”, azaz IV. korhatári kategóriába kellett volna sorolnia, ennek megfelelően pedig a késő esti műsorsávban, 21 óra után sugározni.

A médiatanács a felmerült jogsértésekről értesíti a görög társhatóságot (The National Council for Radio and Television – NCRTV), és kéri a szükséges intézkedések megtételét.

Kitértek arra is, hogy számos szerződéses vállalását nem megfelelően teljesítette a helyi vételkörzetű Körmend FM kereskedelmi rádió szolgáltatója – állapította meg a médiatanács a rádió február 1. és 7. közötti műsorának hatósági ellenőrzése után.

Hiányosságok mutatkoztak a közszolgálati célokat szolgáló és a helyi közélettel foglalkozó műsorszámok arányában, de a hírműsorok, a nemzetiségi műsoridő és a szöveg arányára vonatkozó vállalások terén is.

Emellett a rádió túllépte a zenei művek arányára vonatkozó vállalását, miközben a magyar zenei művek aránya nem volt elégséges.

A műsorszámok ismétlése is több volt, mint a szerződésben meghatározott – tették hozzá.
A testület bírságot szabott ki a szolgáltatóval és a jogsértés ismételtségére tekintettel annak vezető tisztségviselőjével szemben is.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is, a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

Borítókép: jelenet a Cherry: Az elveszett ártatlanság című filmből

Tovább olvasom

Médiapiac

Harry herceg: Törvénysértő módon gyűjtött rólam információkat a bulvársajtó

Közzétéve:

Harry herceg a londoni legfelsőbb bíróságra érkezik 2023. június 6-án, fotó: MTI/AP/Frank Augstein

Harry herceg szerint a brit bulvársajtó már tizenéves kora óta törvénysértő eszközökkel gyűjtött róla és környezetéről bizalmas információkat, és ezeket számos cikkben meg is osztotta az olvasókkal – jelentette az MTI londoni tudósítója.

III. Károly király másodszülött fia, aki amerikai feleségével és két gyerekükkel Kaliforniában él, kedden a londoni felsőbíróságon

csaknem hat órán át vázolta a sajtóval, ezúttal mindenekelőtt a Daily Mirror című brit tömeglap kiadójával (Mirror Group Newspapers, MGN) szembeni vádjait.

A sussexi herceg pert indított az MGN ellen,

kártérítési kötelezettség megállapítása mellett azt is kérve, hogy a bíróság nyilvánítsa törvénysértőnek a cég által kiadott lapok vele szemben alkalmazott korábbi információgyűjtő gyakorlatát.

Az eljárás keddi nyitónapjára beterjesztett 55 oldalas keresetében Harry ötven olyan újságcikket ismertet, amelyeket az MGN lapjai – a Daily Mirror mellett a Sunday Mirror és a The People – közölt.

Ezek a cikkek a herceg szerint olyan magánjellegű és bizalmas információkat tartalmaztak róla és ismerőseiről, amelyek annak idején nem voltak köztudomásúak, és amelyeket az ő tudomása szerint az alperes sajtótermékei törvénysértő módon szerezhettek.

Harry külön megemlíti, hogy amikor egykori barátnője, a zimbabwei születésű Chelsy Davy – aki nem élt folyamatosan Nagy-Britanniában – Londonba utazott, a Heathrow repülőtéren minden alkalommal a Mirror-csoport agresszív lesipuskás fotósainak hada várta, pedig nem volt közkeletű információ, hogy Chelsy mikor és melyik járattal érkezik.

Harry kirívó indulattal említette Piers Morgant, a Nagy-Britanniában széles körben ismert újságírót és televíziós személyiséget, aki annak idején a Daily Mirror főszerkesztője volt.

A herceg azzal vádolta meg keresetében Morgant “és újságíróinak bandáját”, hogy lehallgatták néhai édesanyja, Diana hercegnő magánjellegű és “érzékeny tartalmú” üzeneteit is.

“Ettől a gondolattól fizikailag rosszul vagyok, ugyanakkor még erőteljesebben elszántam magam arra, hogy számonkérjem a felelősökön, köztük Morgan úron gonosz, teljeséggel igazolhatatlan viselkedésüket”

– fogalmaz Harry a londoni felsőbírósághoz kedden benyújtott periratában.

130 éve nem volt ilyen

Az indulatos nyilatkozat nem véletlen, hiszen Harry herceg régóta nem titkolt mélységes ellenszenvet táplál a bulvársajtóval szemben, és a brit királyi családot ma is kísérti a néhai Diana hercegnőt szó szerint élete utolsó pillanatáig üldöző fotóshad nyomasztó emléke.

Harry és bátyja, Vilmos trónörökös édesanyját, III. Károly első feleségét, aki 1997-ben, egy párizsi autószerencsétlenségben vesztette életét, végzetes útján is több tucatnyi fotós követte motorkerékpáron, és többen közülük a roncsok között haldokló Dianáról is közeli felvételeket készítettek.
Az udvar nevében eljáró jogi képviselők már évekkel ezelőtt átiratban figyelmeztették az írott és az elektronikus sajtó szerkesztőségeit, hogy vagy önmérsékletet tanúsítanak, vagy bírósági eljárással lesznek kénytelenek szembenézni.

Harry herceg – akinek személyében 130 éve először vesz részt személyesen a brit királyi család valamely magas rangú tagja bírósági tárgyaláson – szerdán folytatja keresetének előterjesztését a londoni felsőbíróságon.

Tovább olvasom