Kövess minket!

Médiapiac

Felhő mögül a nap?

Fontos döntést hozott tavaly november végén az Európai Bíróság. Az európai médiapiacra kiható döntés fő kérdése az volt, hogy a fogyasztó mentheti­-e a felhőbe valamely szabadon hozzáférhető földfelszíni sugárzású tévéadás jeleit? És felelős­e a szolgáltatást nyújtó cég a szükséges antennák, digitális átalakítóberendezések és tárhelyek rendelkezésre bocsátásáért és így a jelek közönséghez juttatásáért?

Az angliai bejegyzésű VCAST cég szolgáltatásának előfizetői bármely televíziós csatorna szabadon hozzáférhető földfelszíni televíziós jeleinek a vételét, digitális jelekké alakítását és személyes tárhelyén történő rögzítését kérhették. Mint oly sok más, digitális technológiák igénybe vételén alapuló újszerű üzleti modell esetén, itt is felmerült annak kérdése, hogy egy ilyen szolgáltatás beilleszthető a hatályos szerzői jog keretei közé.

 

A válasz ezúttal nemleges lett.

 

Az Európai Unió Bírósága (EUB) számos korábbi döntésében megjelenő szigorú értelmezést követve hangsúlyozta, hogy az előzetes engedély nélkül végzett magáncélú másolás hátrányt okozhat a szerzői jogosultnak. S bár a VCAST tárhely-szolgáltatását a bíróság általában véve nem találta jogsértőnek, a cég által alkalmazott technológiai megoldásra tekintettel az EUB elutasította a magáncélú többszörözés szabályainak az alkalmazhatóságát.

Ahhoz ugyanis, hogy a privát tárhelyre a felhasználó másolatot készíthessen, először a földfelszíni jelek vétele és azok szerverekre történő továbbítása volt szükséges. Ez pedig már egy olyan felhasználás, amely nem kizárólag a jogvédett művek többszörözését, hanem azok nyilvánossághoz közvetítését is eredményezte. A Bíróság hangsúlyozta, hogy ez utóbbi jog a közvetítések minden formájára kiterjed, függetlenül az alkalmazott technikai eszköztől vagy eljárástól. Kiemelte a tanács, hogy a földfelszíni jelek internetes jelekké alakítása az eredetitől eltérő, specifikus technikai módja a közvetítésnek, amely engedély nélkül nem valósítható meg. Végül rögzítést nyert, hogy a VCAST szolgáltatását meghatározatlan, de mindenképpen jelentős számú végfelhasználó, más szóval a nyilvánosság bármely tagja igénybe vehette.

A fenti döntés a felhőmegoldások viszonylag szűk, ám jelentőségét tekintve jelentős szegmensét érinti. Az ítélet nem vonatkozik az olyan megoldásokra, amelyek kizárólag tárhely-szolgáltatásban jelennek meg, s ahol a végfelhasználó a jogvédett tartalmakat kizárólag saját belátása és döntése alapján többszörözi (például Dropbox). Általában véve ugyancsak érintetlenül hagyja a PaaS és a SaaS modelleket.

Hasonlóképp helytálló és fontos érvként hangzott el, hogy a felhasználó mindaddig a magáncélú másolás keretei között marad, amíg más szervezet infrastruktúráját veszi igénybe, azonban a másolatkészítést ő kezdeményezi és annak a tárgyát, módját, helyét és idejét is ő választja meg. Ezzel a bírósági értelmezéssel összhangban áll a magyar szerzői jogi Nagykommentár vonatkozó – még a VCAST döntést megelőzően megjelent – része is. Eszerint „[a cloud computing] szolgáltatások rendkívül sokfélék, amely sokféleségnek különösen abból a szempontból van szerzői jogi relevanciája, hogy a szolgáltató mennyire aktívan vesz részt a szolgáltatásban. A magáncélú másolások szempontjából azok a szolgáltatástípusok lehetnek érdekesek, amikor a fogyasztó a szolgáltató aktív közreműködése, sőt tudása nélkül készít másolatot úgy, hogy ahhoz a nyilvánosság tagjai nem tudnak hozzáférni. Az ilyen másolatkészítésre álláspontunk szerint a hatályos törvény szabálya kiterjed, ez tehát szabad felhasználásnak minősíthető.”

Más szóval a tárhely-szolgáltatás továbbra is legális, hasznos szolgáltatásként értékelhető, a passzív, kizárólag többszörözési célokat szolgáló infrastruktúra biztosítóinak nincs mitől tartaniuk a szerzői jogi szabályozás értelmében.

Érdemes egy pillanatra visszalépni az időben, és megnézni, hogy a magyar Szerzői Jogi Szakértő Testület (SzJSzT) miként vélekedett még 2007-ben az IPTV szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A testület szakvéleménye szerint a network PVR szolgáltatások olyan komplex számítástechnikai, informatikai rendszert képeznek, amely nélkül nem kerülhetne sor a műsorrögzítésére. Az SzJSzT szerint „ebben az esetben tehát a szolgáltató a puszta tárhely szolgáltatáson felül további szolgáltatást nyújt az előfizető számára, és az előfizető, amennyiben valamely műsort rögzíteni kíván, csupán egy digitális parancsot, utasítást ad a szolgáltató tulajdonában lévő és irányítása alatt álló komplex számítástechnikai rendszernek. Ezt követően pedig a szolgáltató komplex műszaki, számítástechnikai szolgáltatása keretében az előfizető kérésére (parancsára, utasítására) központi szerverei és számítógépes rendszere útján elvégzi az adott – jelen esetben szerzői jogi védelem alatt álló – műsorszám rögzítését.”

Érdekesség, hogy az EuB a fenti szakvéleményben foglaltakkal kapcsolatosan nem foglalt állást, Maciej Szpunar főtanácsnok azonban indítványában ezzel épp ellentétesen a komplex informatikai szolgáltatás nyújtás esetén is a magánszemélyt tartotta a rögzítési folyamat irányítójának. Ugyancsak ütközés mutatkozik az SzJSzT szakvéleménye és a főtanácsnoki indítvány között atekintetben, hogy az IPTV szolgáltató oldalán jelentkező jövedelemszerzési cél kizárja-e a magáncélú másolás alkalmazhatóságát. A magyar szakértők erre igenlő választ adtak, Szpunar főtanácsnok indítványában azonban ezzel ellentétes álláspontot képviselt.

Nem vitathatóan eltérések figyelhetők meg a network PVR és a VCAST kombinált szolgáltatásának technológiai jellegzetességei között, így az idézett uniós és magyar álláspontok sem zárják ki egymás alkalmazhatóságát. Tagadhatatlan azonban, hogy a véleménykülönbség a szolgáltató és a végfelhasználó felhőmegoldások igénybevétele keretében betöltött szerepét illetően általánosságban is eltér. Így az a jövő kérdése marad, hogy a magyar szerzői jogban hozhat-e változást a szemlátomást „felhasználóbarátabb”, ugyanakkor nem kötelező érvényű főtanácsnoki indítvány.

Visszatérve az EUB előzetes döntéséhez, annak talán legfontosabb, helytálló észlelése, hogy az online szolgáltatások több, szerzői jogilag releváns felhasználás ötvözetén alapulhatnak. Ezek vonatkozásában pedig elengedhetetlen, hogy valamennyi részelem (felhasználás) jogszerűen valósuljon meg. Ha a többszörözésnek előfeltétele egy nyilvánossághoz közvetítés, úgy azt is csak engedéllyel vagy valamely korlátozás/kivétel keretei között lehet megvalósítani.

Az EUB korábbi joggyakorlata részletesen rávilágított arra, hogy mely esetekben fogadható el jogvédett tartalmak nyilvánossághoz közvetítése vagy internetes lehívásra hozzáférhetővé tétele. Eltekintve a felhőmegoldások szempontjából egyébkén igen fontosnak tekinthető linkelési modellektől, gyakorlatilag általános jelleggel megállapítható, hogy az eredetitől eltérő szervezet által, az eredeti műsorfolyam technikai átalakításával járó profitorientált továbbközvetítések engedély hiányában jogellenesnek minősülnek. A VCAST üzleti modellje pedig megfelel ezen kizáró körülményeknek.

Érdemes egy pillantást vetni egyébként az InfoSoc-irányelv 5. cikkében foglalt egyéb korlátozásokra és kivételekre. Vajon van-e köztük olyan rendelkezés, amely lehetővé teszi a nyilvánossághoz közvetítés joga alóli szabad felhasználásokat? Az irányelv egyetlen kötelezően átültetendő rendelkezése, az 5. cikk (1) bekezdésében foglalt ideiglenes többszörözés esetköre logikájában közel áll a vizsgált jogesethez, ám ez a bekezdés csak az ideiglenes többszörözés, semmint az ideiglenes nyilvánossághoz közvetítés esetkörét nem fedi le. Más szóval az uniós jog nem teszi lehetővé a közvetítést abból a célból, hogy az adott tartalom utóbb magáncélból másolható legyen.

Az 5. cikk (3) bekezdésében számos olyan korlátozás és kivétel található, amely elvben felhívható felhőmegoldások révén történő közvetítésre is. Ilyen például a viszonylag széles oktatási célú, avagy a fogyatékos személyek részére biztosított kivételek, esetleg a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási intézmények vagy múzeumok, valamint az archívumok általi, dedikált számítógépeken keresztül történő lehívásra hozzáférhetővé tétel. Ezen esetkörök – a fogyatékos személyeket segítő szolgáltatások kivételével – ugyanakkor érdemben kizárják a profitorientált felhasználási módokat, így azok széles körben történő elterjedése kevésbé valószínű.

Van azonban egy további pontja a főtanácsnoki indítványnak, ami – nyitva hagyott kérdésként – kiváló zárásként szolgálhat. Eszerint „[a] tárhelyek birtoklását és azok rendelkezésre bocsátását illetően a Bíróságnak a magáncélú többszörözés kivételével összefüggő díjazással kapcsolatos ítélkezési gyakorlata meglehetősen világos sarokpontokat állapít meg. Ezen ítélkezési gyakorlat értelmében ugyanis bár a díjazás fizetésére kötelezett személyek fő szabály szerint azok a felhasználók, akik a többszörözéseket e kivétel keretében végzik, gyakorlati okokból a tagállamok jogosultak arra, hogy ezt a díjazást azoktól a személyektől szedjék be, akik a nyilvánosság számára hordozókat vagy rögzítésre szolgáló berendezéseket bocsátanak rendelkezésre.

Bár ez a rendelkezésre bocsátás leggyakrabban a hordozók vagy berendezések eladásából áll, és a díjazást az eladási ár után szedik be, véleményem szerint semmilyen elvi akadálya nincsen annak, hogy a hozzáférhetővé tétel tárolókapacitásoknak felhőmegoldások formájában történő rendelkezésre bocsátásában öltsön testet. Ezt az álláspontot a Bíróság azon ítélkezési gyakorlata is megerősíti, amely szerint a magáncélú többszörözés kivétele címén történő díjazás olyan többszörözésre vonatkozhat, amelyet magánszemély végez olyan eszköz segítségével, amely harmadik személy tulajdonát képezi.”

Itt Maciej Szpunar főtanácsnok nem mást feszeget, mint az üreshordozó díj logikáján alapuló, magáncélú másolást biztosító felhőmegoldásokra nézve kivetett díjfizetési kötelezettség bevezetését. Hogy e gondolat nem ördögtől való, azt a vonatkozó jogirodalom is kiválóan tükrözi. Mindenesetre a Szpunar által kifejtettek tekinthetők a mindmáig legmagasabb szintről érkező vélemény, amely e kérdésben nyilvánosságra került. Az EUB ezúttal nem látta szükségesnek, hogy ezzel érdemben foglalkozzon, ám ez talán már nincs olyan messze. Igaz, ehhez még számos fontos, különösen joghatósági kérdést kell megválaszolni a távoli számítógépek üreshordozó díjjal való megterhelését megelőzően.

Vigyázó szemünket tehát érdemes továbbra is Luxembourgra vetni.

 

A cikk eredetileg a Médiapiac legfrissebb számában jelent meg. A lapra itt fizethet elő, illetve ezeken a standokon veheti meg.

 

Médiapiac

Vilma Pavlova: érdemes figyelni ránk!

A TV2 Csoport az év elején hajtott végre egy új vállalatirányítási rendszerre való átállást. – Mivel a cég immár egy másik térségben is jelen van, szükség volt egy egységes adástervező rendszerre, ami megkönnyíti a működést és a szervizelést – mondta a Médiapiacnak Vilma Pavlova, a TV2 Csoport Humánfejlesztési és Üzemeltetési igazgatója. A beszélgetés alkalmával az is szóba került, hogy mennyire nehéz csapatban dolgozni a kiemelkedő televíziós személyiségekkel, illetve, hogy a szakember hogyan látja a televíziózás jövőjét Magyarországon.

Közzétéve:

Havran Zoltán

Humánfejlesztési és Üzemeltetési igazgatóként milyen feladatai, felelősségi körei vannak a TV2 Csoportnál?

– Két fontos terület van, az egyik a humánfejlesztés, amely a munkatársainkról szól, és a cég struktúrájának fejlesztéséről is. A munkafolyamatok mellett az egyes részlegek felépítését és a közöttük zajló együttműködést is vizsgáljuk a hatékonyságjavítás érdekében. Mindebbe természetesen beletartoznak a HR-feladatok is. A másik terület a technikai és az IT-ágazat vezetése. Ide tartozik például a technológiai fejlesztések, projektek megtervezése és megvalósítása is. A két terület kiegészíti egymást például abban, hogy az új technikai fejlesztések a működési struktúrában is változásokhoz vezetnek.

Ez így rendkívül nagy feladattömegnek tűnik.

– Mindkét terület nagyon fontos támogatást jelent a TV2 Csoport fő tevékenységéhez, a tartalomgyártáshoz, a fejlesztéshez, a programszóráshoz és az infotainmenthez. Fontos különbség a központi és a kiegészítő tevékenységet végző csoportok között, hogy mi főként a színfalak mögött dolgozunk, és a fő feladatunk biztosítani, hogy a központi feladatok a lehető leggördülékenyebben haladjanak.

Vilma Pavlova, a TV2 Csoport Humánfejlesztési és Üzemeltetési igazgatója (Fotó: Havran Zoltán)

Az év elején bejelentették, hogy egy új, összetett vállalatirányítási rendszert vezetnek be. Miért volt szükség a változtatásra?

– A kérdése az új adástervező rendszerre, a MIRA-ra vonatkozik, amely a vállalat alaptevékenységének operatív rendszere. Ennek a rendszernek a bevezetése jól beleilleszthető a TV2 Csoport technikai fejlődésébe. A cégcsoport növekedésével olyan új operatív rendszerek kellenek, amelyek növelik a hatékonyságot, vagyis kevesebb vagy ugyanannyi munkával lehet elérni a korábbi teljesítményt, vagy meg is lehet haladni azt. Mivel a TV2 Csoport immár egy másik térségben is jelen van, szükség volt egy egységes, adástervező rendszerre, ami megkönnyíti a működést és a szervizelést. Az új rendszer egyik előnye, hogy ha valamelyik országban szükség van egy újításra, frissítésre, akkor azt mindannyian megkapjuk. Lényegében ezért változtattunk.

A közönség számos technikai és technológiai fejlesztésről hallhatott az elmúlt hónapokban, például a TV2 hírműsorának hátterét adó korszerű LED-falról. Milyen további fejlesztések várhatók?

– A TV2 híradójának, a Tényeknek a LED-falát cseréltük le egy korszerűbb eszközre, ezzel is egy modernebb arculatot adva a csatornának és a műsornak. Az új eszköz sokkal látványosabban, nagyobb felbontásban képes a képek, grafikonok megjelenítésére, ezt pedig a Tények szerkesztői igyekeznek is kihasználni. A fejlesztések másik irányvonala, hogy a kiterjesztett valóság használata, amellyel a nézőink már találkozhattak a TV2 választási műsorában, visszatérő elem lesz. A jövőben ebbe az irányba szeretnénk fejleszteni a műsorainkat. Van egy további kulcsfontosságú projektünk, amely ugyan nem lesz látványos a közönség számára, a TV2 Csoportnak azonban nagyon fontos. Jelenleg a teljes archívumunk digitalizálása folyik, ez azt jelenti, hogy több mint 30 ezer órányi felvételt írunk át elavult adathordozókról modern, szalagos adathordozókra. Mindebben óriási szerepe van a TV2 technikai csapatának, akiknek ezúton is köszönetet mondok a kivételes munkájukért.

Nagyjából mennyi időbe telik ennek a több mint 30 ezer műsorórányi archívumnak a feldolgozása?

– Számításaink szerint körülbelül 14 hónapig tart majd a folyamat.

A köztudatban él egy olyan kép a filmsztárokról, vagy mondjuk a kiemelkedő televíziós szakemberekről, hogy hatalmas egójuk van, amit esetenként nehéz kezelni. Önnek, mint a HR-terület vezetőjének mi a tapasztalata, nehezebb csapatként együtt dolgozni a kiemelkedő szakemberekkel?

– A szakmailag erős embereknek nagy egójuk van és ez nem feltétlenül rossz. Ez akár feltűnhet a nézőknek is, hiszen ezek az emberek hírességek, akik sokat vannak szem előtt. Aki sokat van a képernyőn, annak kell, hogy meglegyen a megfelelő magabiztossága, hogy helyt tudjon állni és hosszú időn át lekösse a nézőket. Nem jelentett nagy kihívást együttműködni a sztárjainkkal, hírességeinkkel, hiszen a magabiztosság, az egó mögött van bennük tudás és alázat a szakma iránt, hallgatnak a feletteseikre, és tudják, hogy azért van körülöttük egy csapat, hogy támogassák őket. Van egy tehetséggondozó csapatunk, amely sokat dolgozik együtt az ismert emberekkel és segítenek minden bemondónak és műsorvezetőnek a külső partnerekkel történő munkájuk során. A csapat a TV2 Akadémiánál is aktív. A csatornánál dolgozó hírességek, mint Marsi Anikó, Pachmann Péter és Gönczi Gábor, az Akadémia keretei között is tanítják a jövő tehetségeit és megosztják tapasztalataikat. Till Attila is támogatást nyújt ezen a területen. Miközben sztárműsorvezetőkről és bemondókról van szó, nagyon sokat segítenek a TV2-nek a képernyőn kívül is.

A tehetséggondozó csapatnak mi a napi munkája, feladata?

– A hírességeink mellett is számos különleges szakmai tapasztalattal és személyiséggel bíró embert foglalkoztatunk, akik szeretnének fejlődni a saját szakterületükön, a tehetséggondozó csapat nekik segít ebben a fejlődésben. A csapat figyel a TV2-n kívüli tevékenységekre, amelyekben a sztárok részt vesznek. Az együttműködés kétirányú: a partnercégnek is lehetnek olyan igényei, hogy egy bizonyos eseményre szükségük lehet egy sztárra, ebben az esetben a tehetséggondozó csapatunk segít a kiválasztásban, valamint a sztár fejlődésében. Ez egy remek lehetőség a feltörekvő tehetségeknek is.

Hogyan tudják motiválni a legjobb a szakembereiket, akik régóta vannak képernyőn és kis túlzással mindent láttak már?

– Azzal, ha nagyobb színpadot vagy változatos szakmai kihívásokat, vagyis nagyobb lehetőséget kaphatnak, ami nagyon motiváló lehet. Ezen felül a megbecsülésünket azzal is kifejezzük, hogy jobban bevonjuk őket a csatorna életébe, bizonyos rendezvények lebonyolításába vagy az arculat kialakításába.

Úgy tudom, hogy a felmérések szerint a legtöbb média- és kommunikáció szakos hallgató jellemzően egy tévécsatornánál szeretne dolgozni. Ez egybeesik az Ön tapasztalataival? Gondot jelent Magyarországon a fiatal tévés szakemberek toborzása?

– Az én személyes tapasztalataim leginkább a TV2 akadémistáira vonatkoznak. A fiatalok jelentős része úgy kerül hozzánk, hogy bemondó, műsorvezető szeretne lenni, mivel leginkább ezeket a munkaköröket látják a tévéképernyőn. A képzés megkezdése után a diákjainknak egyre jobb rálátása lesz arra, hogy hogyan is működik egy tévécsatorna, mit jelent a tévézés, mint munka. A diákjaink többsége, aki bemondónak jelentkezik az akadémiára, időközben rájön, hogy a képernyőn lenni nem komfortos, ez egy nagyon kemény feladat. A képzési struktúra viszont lehetővé teszi, hogy ezek után inkább a műsorgyártásról, a riporterkedésről vagy más olyan területről tanuljanak, amely jobban passzol az egyéniségükhöz és az elvárásaikhoz. A TV2 Akadémiánál igyekszünk terelgetni a diákjainkat, megtudni, hogy mik az elvárásaik, és lehetőséget biztosítunk nekik, hogy több területen is kipróbálhassák magukat. Számos olyan jelentkező is akad, akinek már komoly közösségimédia-jelenléte van, sok követővel rendelkezik és van tapasztalata a folyamatos tartalomgyártásban. Nekik is segítünk a fejlődésben. A kérdésére válaszolva: bizonyos szempontból nehéz munkaerőt találni, bizonyos szempontból pedig könnyű a megfelelő képzéssel kitanítani őket. Nehéz, mert a napi működésben főként tapasztalattal rendelkező embereket keresünk.

Ezt a tapasztalatot megadhatja a közösségi média-jelenlét?

– Minden lehetőséget megragadunk, hogy új tehetségeket vonzzunk be. A munkaerő-keresésben nemcsak a munkaerőpiacot és a TV2 Akadémiát használjuk, sokkal tágabb perspektívát tekintünk át.

Végső soron ön dönti el, hogy kik csatlakoznak a csatornához azok közül a fiatalok közül, akik jól teljesítenek az Akadémián? Hogyan zajlik a kiválasztási folyamat?

– Én magam nem folyok bele a kiválasztási folyamatba, mivel az Akadémiánál olyan profik dolgoznak, akik a képzés ideje alatt pontosan felmérik, megismerik a diákokat és a tanulók képességeit. Az oktatók aktívak abban, hogy a képzést elvégzőket beajánlják a csatornánál, mi pedig elfogadjuk a javaslataikat. Ilyen esetben az adásrendező vagy a jelölt későbbi közvetlen felettese ül le egy-egy diákunkkal, és felméri, hogy alkalmas-e az adott feladatra. A döntést is ők hozzák meg, hiszen ők láthatják meg a potenciált a munkavállalóban.

Mi a legfontosabb elvárás a TV2 leendő műsorvezetőivel és stábtagjaival szemben?

– A TV2 atmoszférája rendkívül nyitott, kreatív és barátságos. Amikor munkavállalókat keresünk egy-egy területre, akkor ezek azok az értékek, amelyeket keresünk – természetesen az adott munkával kapcsolatos elvárások mellett. A szakmai erényeken túl az is fontos, hogy a jelöltnek legyen pozitív a hozzáállása, jól lehessen vele együttműködni, csapatban gondolkodjon.

Mely területekre és pozíciókba a legnehezebb munkavállalókat találni?

– Nem könnyű kérdés, mert minden pozíció esetén lehetnek nehézségek, de talán nem meglepetés, hogy az IT- és digitális területre a legnehezebb munkatársakat találni, hiszen a képzett szakemberekre rendkívül nagy a kereslet. De a pénzügyi területre sem könnyű munkatársat találni, mivel egyre több olyan cég van, amely az üzleti folyamatok kiszervezésére (business process outsourcing, BPO) építi fel tevékenységét, és ezek a cégek rengeteg pénzügyi végzettségű munkavállalót elszívnak a piacról.

Ön korábban több országban is dolgozott, ezért is érdekelne, hogy milyen tapasztalatai vannak a magyar menedzserekkel? Nehéz-e magyar szakembereket találni vezető pozíciókba? Van-e esetleg olyan készség, amelyben a hazai vezetők erősebbek vagy gyengébbek, mondjuk nemzetközi összehasonlításban?

– A tapasztalatomat Magyarországon többnyire a TV2 Csoportnál szereztem és csak jókat tudok mondani. Az összképem alapján a magyar menedzserek legjobb tulajdonsága, hogy szisztematikusak, összeszedettek és tájékozottak. Miközben nem akarok hízelegni, nem tudok róluk rosszat mondani, talán szerencsés voltam, de eddig ezek a tapasztalataim.

Hogyan került Magyarországra, és járt-e már nálunk, mielőtt a TV2 Csoporthoz ment dolgozni?

– Igen, a munkám előtt jártam itt egy projekt kapcsán. A TV2 Csoportnál az vonzott elsősorban, hogy egyszerre dolgozhatok humánfejlesztési és üzemeltetési igazgatóként, amelyről már a beszélgetés elején is mondtam, hogy különálló területek, sok kapcsolódási ponttal. Ez egy nagyon jó lehetőség volt számomra, hiszen mindkét területen szereztem tapasztalatot korábban. Szintén kihívás, ugyanakkor vonzó lehetőség is volt, hogy más kulturális környezetbe, más országba kerültem.

Jelenleg Magyarországon él életvitelszerűen? Gyakran látogat haza?

– Az időm 99 százalékát Magyarországon töltöm, keveset járok haza. Magyarországon nagyon sokféle és jó lehetőség van a szabadidőm eltöltésére.

Ha valamikor el kellene mennie egy másik országban vállalt munka miatt, visszalátogatna-e Magyarországra? Ha igen, hova utazna?

– Elsőként azokat látogatnám meg, akikkel korábban dolgoztam. A kollégáim azon kívül, hogy professzionálisak a területükön, remek emberek, és úgy érzem, kötődöm mindannyiukhoz. Ha egy tájra, tájegységre kellene gondolnom, akkor érdemes rólam tudni, hogy egy olyan településen nőttem fel, ami a Duna mellett fekszik. Így, ha bármikor is látom a Dunát, otthon érzem magam, és bármilyen Duna menti településen – így Budapesten is – szívesen töltöm az időmet.

Hogyan látja a televíziózás jövőjét Magyarországon? Egyre élesebb a verseny a streaming-szolgáltatókkal itthon, ám eközben a felmérések szerint a magyarok még mindig elég sok időt töltenek a tévékészülék előtt, a hagyományos csatornákat nézve.

– A tévé a modern kandalló. A miénket megelőző korokban a család a tűz körül gyűlt össze. Azt hiszem, hogy a televíziós iparág most egy óriási és gyors fejlődésen megy keresztül. Az okostévék piaca dinamikusan bővül, ezekkel a készülékekkel pedig a felhasználók mind több platformhoz férhetnek hozzá. A TV2 Csoportnál végrehajtott fejlesztések pont azt szolgálják, hogy felzárkózzunk ehhez a trendhez, és mi is létrehozzunk egy digitális platformot a tartalmainknak. A televíziónak, szemben a streaming-szolgáltatókkal, az is erőssége, hogy egy helyi, ez esetben a magyar közösségnek készíti a tartalmait, jellemzően az anyanyelvükön. A digitális platformokkal való verseny élesedni fog, ugyanakkor a helyi közösséget mindig érdekli az is, hogy mi történik helyben. Ezt pedig a helyi tévécsatornáról fogják megtudni, ami miatt azok iránt mindig lesz érdeklődés. Idén 25 éves lesz a TV2, és az utóbbi években nagyon erős piaci szereplővé váltunk. Érdemes tehát figyelni ránk!

Tovább olvasom

Médiapiac

A Megafonhoz igazol Szarvas Szilveszter

Az újságíró erről közösségi oldalán számolt be.

Közzétéve:

Borítókép illusztráció, a forrása: Facebook

Szarvas Szilveszter a közösségi oldalán hétfőn egyfajta összegzést tett közzé, melyből kiderült, hogy 10 éve alapítóként csatlakozott a PestiSracok.hu-hoz, 

„amellyel történelmet írtunk ésjobboldali portálként áttörtük a baloldali online hegemónia vastag falát. Minden percét imádtam, és mindig büszke pesti srác leszek”

– hangsúlyozta.

„Új hangot és új erőt vittünk a zajos magyar médiatérbe”

Majd azzal folytatta, hogy 2 éve elindították a Pesti TV-t, „amellyel új hangot és új erőt vittünk a zajos magyar médiatérbe”. Hozzátette 

„büszke vagyok, hogy vezetőként, főszerkesztő-helyettesként és hírigazgatóként segíthettem a portált, a tévét és a jobboldalt. Köszönöm minden kollégámnak a közös munkát és a sok-sok élményt!”

Ezután azt a bejelentést tette, hogy tíz év után új kihívás vár rá,„az online forradalom után itt a digitális szabadságharc”.

„Megafon csapatának és közösségének főszerkesztőjeként folytatom, mások mellett Bohár Dániel és Deák Dániel barátommal”

– árulta el az újságíró a Mandiner cikke szerint.

A bejegyzés végén megköszönte a Megafon bizalmát, és arra kérte követőit, hogy a közösségi médiában maradjanak továbbra is vele, hiszen az oldalán az új munkájáról is beszámol majd.„Hajrá Magyarország, hajrá magyarok és hajrá jobboldal, hajrá patrióták!”

– zárta sorait Szarvas Szilveszter.

Tovább olvasom

Médiapiac

A Mi Hazánk Mozgalom sajtófőnöke ellen eljárás indult a Budaházy-féle tüntetés miatt

Kisberk Szabolcs egyike azoknak, akivel szemben intézkedett a rendőrség az Erzsébet híd jogtalan lezárása miatt.

Közzétéve:

Fotó: Magyar Nemzet

A Mi Hazánk Mozgalom kommunikációs igazgatójával, Kisberk Szabolccsal szemben is eljárást indított a rendőrség Budaházy György szabadon engedését követelő Erzsébet hídi tüntetés miatt. Kisberk a 24.hu-nak megerősítette, egyike annak a nyolc személynek, akivel szemben intézkedett a rendőrség az Erzsébet híd jogtalan lezárása miatt.

Kisberk elmondta, hogy magánemberként vett részt a demonstráción, a Mi Hazánk Mozgalom nem vett részt a szervezésében. A portálnak úgy fogalmazott: azért ment el, mert húsz évvel ezelőtt is ott volt az Erzsébet hídon, amikor Budaházy György társaival lezárta azt, a 2002-es országgyűlési választás szavazatainak újraszámolását követelve – számolt be róla a Mandiner.

Tovább olvasom